Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark

Vakker seterdal og mektige fjell

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark dekker det meste av fjellområdet mellom Meråker i nord, Tydal i sør og Selbu/Stjørdal i vest. Fjellmassivet fortsetter i sør-østlig retning gjennom landskapsvern-områdene rundt Sylan og Skardsfjella inne på svenskegrensa.

Opprettet:
2004 (nasjonalparken), 2008 (Sylan landskapsvernområde) og 2009 (Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde).

Størrelse:
922 km2 – hvor 481 km2 er landskapsvernområde.

Beliggenhet:
Kommunene Meråker, Tydal, Selbu og Stjørdal i Trøndelag. Formål: Formålet med nasjonalparken er å ta vare på et i det vesentligste urørt fjell- og skogområde typisk for regionen. Det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander skal sikres. Det er også et formål å verne om kulturminner og sammenhengen mellom disse, særlig de kulturminner som er knyttet til kvernsteinsdrifta. Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Områdebeskrivelse:
Nasjonalparken består av to markante høyfjellsområder: Skarvan/Fonnfjellmassivet i nord, der toppene strekker seg godt over 1000 meter til værs, og Fongen litt lengre sør som er parkens høyeste fjell. Mellom disse fjellområdene strekker Roltdalen seg med sine myrer og tilnærmet uberørte granskoger. Nedover i dalbunnen slynger elva Rotla seg; rastløst lengst oppe i fjellet, og dovent gjennom myrlandskap og gammelskog lenger nede i dalen.

Fakta

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er en nasjonalpark som ligger i stort uberørt skog- og fjellområde i Trøndelag vest for Sylene. Parken ble opprettet i 2004, for å «ta vare på et i det vesentligste urørt fjell- og skogområde typisk for regionen. Det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander skal sikres. Det er også et formål å verne om kulturminner og sammenhengen mellom disse, særlig de kulturminnene som er knyttet til kvernsteinsdrifta. » og den dekker et område på 441,5 km²

Hvor ligger det?

Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal kommuner i Trøndelag fylke.

Hvordan komme hit?

Fra nord med bil: E14 Stjørdal-Kopperå, flere avkjørsler mot nasjonalparken på denne strekken.
Fra vest Rv 705 Stjørdal -Selbu, flere avkjørsler. Følg skilting Schultzhytta.
Fra sør/øst: Rv 705 Selbu-Tydal. Flere stier nordover mot nasjonalparken. Fra Ås i Tydal er det kun en vei til Finnkoisjøen.

 

Kart som dekker området

Stjørdalen i Norge-serien (1:50 000) eller digitalt via www.norgeskart.no

Fremste særpreg

Massive fjell og stor, vegløs skog- og seterdal med mange kulturminner.

Verneområder i nærheten

Stråsjøen-Prestøyan naturreservat
Sylan landskapsvernområde
Sankkjølen naturreservat
Rangeldalen naturreservat

Tips

Ta en tur til kvernsteinsområdet. Mye vått terreng så husk vanntett fottøy.