Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde

Et stort og variert, egenartet og vakkert fjell- og fjellbjørkeskogområde. Norges lengste elv Glomma har sitt utspring her. Den urørte vassdragsnaturen og fjellbjørkeskogen setter et karakteristisk preg på landskapet.

I Skardsfjella og Hyllingsdalen finner du et rikt og variert planteliv, her kan nevnes Svartkurle,reinrose og nattfiol. Området er viktige leveområder for dyre- og fuglearter som blant andre fjellrev, storlom og jaktfalk.
I landskapsområdet finnes et mangfold av kulturminner fra pilegrimer, sørsamisk bruk og setring.

Det er bare Sylsjøen og dalen fra denne ned til Nedalshytta som skiller Sylan fra Skardsfjella. Sammen med Hyllingsdalen lenger sør, er også Skardsfjella vernet som landskapsvernområde. Mens Hyllingsdalen med sine lange sjøer og vide fjellbjørkeskoger representerer en tilnærmet uberørt vassdragsnatur, er fjellmassivet i likhet med Sylan preget av bart fjell over 1000 meter.
SkardsfjellaHyllingsdalen

I de lavereliggende om råd ene domineres grunnen av morenenes løsmasser, og mens Rien-/Hyllingen- området er biologisk artsrikt der det ligger i et område med næringsrike bergarter, finner vi betydelig færre arter i de næringsfattige fjellområdene mot Tydal. Her er det gjerne mindre kravstore lyng- og lavheier som rår grunnen.

Området er et samisk kulturlandskap. Undersøkelser på både norsk og svensk side viser at selv om det også finnes spor av jordbrukskultur, er en overveiende del av de registrerte funnene samiske og/eller forhistoriske – for det meste rester av boplasser og fangstgroper. Samtidig sier forskerne også at «det er grunn til å tro at bare en liten del av disse og andre kulturminnetyper er kjent, og at potensialet for nye funn regnes som høgt».