Lierne/Lirje nasjonalpark

Lierne eller Lijre Nasjonalpark består av et spesielt landskap og sammen med tilstøtende verneområder er dette et stort sammenhengende villmarksområde med lite eller ingen tekniske inngrep.

Lierne/Lijre Nasjonalpark ligger lengst øst i Namdalen. Nasjonalparken avgrenses av Sørlivassdraget i sør, og Muru i nord. På svensk side fortsetter Hestkjølmassivet, som danner ryggraden i parken, gjennom Hotagen naturreservat.

Opprettet:
2004

Størrelse:
333 km2

Beliggenhet:
Lierne kommune

Formål:
Lierne/Lijre nasjonalpark har til formål å sikre et sammenhengende fjellområde med dets naturlige plante- og dyreliv. Sammen med tilgrensende verneområder på svensk side, utgjør Lierne nasjonalpark et betydelig areal hvor tekniske inngrep er svært beskjedne. Sentrale partier har en rik høyfjellsfauna, mens høystaudebjørkeskog og vierkjerr gir rike biotoper i overgangen mellom fjell og lavereliggende områder. Her finnes også flere verdifulle våtmarksområder. Kvartærgeologisk er landskapet i Lierne nasjonalpark spesielt for regionen, med tykke moreneavsetninger og mange ulike løsmasseformer, herunder rogenmorener. Kulturminner skal ivaretas. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Områdebeskrivelse:
Lierne/Lijre nasjonalpark består i de lavere delene av fjellskog og store myrområder, mens snaufjellet dominerer over ca. 750 meters høyde. Hoveddelen av parken ligger over 800 moh., og tykke moreneavsetninger og mange ulike løsmasseformer ligger her som en hilsen fra den siste, store istida. Dette gjør parken unik i trøndersk sammenheng. Hestkjøltoppen er høyeste fjell med sine 1390 moh.

Fakta

Lierne nasjonalpark (sørsamisk: Lijre) er en norsk nasjonalpark som ligger i lavfjellsområder nord i Trøndelag; ved svenskegrensen. Hele nasjonalparken ligger i Lierne kommune. Litt lengre vest, i samme kommune, starter den langt større Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, som ble opprettet samme dag.

Hvor ligger det?

Lierne Nasjonalpark ligger i sin helhet i Lierne kommune i Nord-Trøndelag. Se kart.

Hvordan komme hit?

Når du først er kommet til Lierne kan du velge flere innfallsveier til nasjonalparken. Både ved å følge RV765 og Rv. 74 kommer du nært grensa til nasjonalparken. Fra Rv.74 er det skiltet inn til innfallsport ved Muru. Det jobbes med å få til god skilting og innfallsport i Sørli.

Kart som dekker området

1:50.000-serien: Sørli, Nordli og Murusjøen. Eller turkart Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker 1:100.000.

Fremste særpreg

Her finnes det rik høgfjellsfauna og verdifulle våtmarksområder. og ikke minst mange interessante kvartærgeologiske spor etter siste istid.

Friluftsliv

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er få stier i området og ingen merking eller annen tilrettelegging.

Tips

Ikke stol på mobiltelefonen, her er det store områder hvor det ikke er mobildekning. Myggen liker seg godt her så mygg/knottmiddel er lurt i sommersesongen.