Forollhogna Nasjonalpark

Storbukkens rike

Forollhogna nasjonalpark med åtte tilgrensende landskapsvernområder (Endalen, Budal, Forddalen, Ledalen og Øyungen i Trøndelag, og Vangrøftdalen-Kjurrudalen, Londalen-Ørvilldalen og Magnilldalen-Busjødalen i Hedemark).

Opprettet:
2001

Størrelse:
1515 km2 – hvor 453 km2 er landskapsvernområde (LVO).

Beliggenhet:
Kommunene Midtre Gauldal, Rennebu og Holtålen i Trøndelag. Kommunene Os, Tolga og Tynset i Hedemark.

Formål:
«Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde i Midt-Norge med en naturtype som ikke er representert i de andre nasjonalparkene. Et sentralt mål for vernet er å ta vare på biologiske kvaliteter og det særpregete naturlandskapet. Området har meget høy naturlig produktivitet med et rikt og variert plante- og dyreliv. Her finnes landets mest produktive villreinstamme, og mange truede dyrearter.»

Områdebeskrivelse:
Landskapet i fjellområdets sentrale deler kan karakteriseres som et viddelandskap med avrundete terrengformasjoner og slakke dalsider. Det meste av arealet i nasjonalparken ligger over skoggrensen. Landskapsvernområdene utgjøres av de frodige dalene som strekker seg inn i nasjonalparkområdet. Med unntak av Ledalen er det aktiv seterdrift i alle, og et stort antall husdyr på beite i utmarka.

Fakta

Forollhogna nasjonalpark er en nasjonalpark som ligger i fjellområdene i Hedmark og Trøndelag; mellom Orkla, E6, Gauldalen og Glomma. Parken ble opprettet i 2001, som landets 19. nasjonalpark, for å «bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, å bevare i naturlig tilstand landskaps former og det biologiske mangfoldet med en variert vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme, og å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag.» og den dekker et område på 1 062 km²

Hvor ligger det?

Tynset, Tolga og Os kommuner i Hedemark fylke. Holtålen, Midtre Gauldal og Rennebu kommuner i Trøndelag fylke.

Hvordan komme hit?

Med tog til Støren, Tynset, Tolga, Os, Røros, Ålen, Haltdalen, Singsås eller Berkåk.
Med bil eller buss E6 mellom Støren og Ulsberg, Rv3 mellom Ulsberg og Tynset, eller Rv30 mellom Tynset og Støren.

Kart som dekker området

Turkart DNT Forollhogna 1:100 000 eller digitalt via norgeskart.no

Tips

Gå en god dagstur til Forollhogna (1332 m.o.h) med utgangspunkt enten fra Vangrøftdalen innenfor Dalsbygda på sørsiden, eller fra Budal på nordsiden av nasjonalparken.

Nyttige linker

www.roros.no – Destinasjons selskap
www.outt.com – Turforslag m.m
www.vinglelen.com – Nasjonalparklandsby