Femundsmarka Nasjonalpark

Femundsmarka nasjonalpark er en norsk nasjonalpark beliggende i et særpreget fjellområde i Hedmark og Sør-Trøndelag; mellom sjøen Femunden og svenskegrensen.

Femundsmarka nasjonalpark med Langtjønna og Femundslia landskapsvernområder. Parken har felles grense med de to svenske verneområdene Långfjället naturreservat og Rogen naturreservat. Sammen med disse utgjør Femundsmarka nasjonalpark et av de største sammenhengende villmarksområdene i Sør-Skandinavia.

Opprettet: 1971 og utvidet i 2003

Størrelse: 650 km2 – hvor 77 km2 er landskapsvernområde.

Beliggenhet: Femundsmarka nasjonalpark ligger i kommunene Røros i Trøndelag og Engerdal i Hedmark.

Formål: «Formålet med opprettelsen av Femundsmarka nasjonalpark er blant annet å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og fjellområde, landskapsformene med blant annet det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer og det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv. Formålet med vernet av Langtjønna landskapsvernområde er å ta vare på et særegent natur- og kulturlandskap med kulturlandskapselementer blant annet knyttet til fløtningsanlegget mellom Femunden og Feragen.»

Områdebeskrivelse: Et øde, urtidsprega terreng, som ble formet av isen da den trakk seg tilbake for ti tusen år siden, venter den som skal vandre i Femundsmarka. Her mellom store lavbevokste steiner, krokete kjempefuruer og bortgjemte tjern ligger nasjonalparken som preges av et rolig og avrundet landskap. Det er som om du fortsatt kan se hvordan isen knuste fjellene og dro stein og grusmasser utover. Landskapet og vannveiene preges ennå av den aktive bruken av dette området gjennom generasjoner, her ligger kulturminnene tett i enkelte deler av verneområdet.

Fakta

Femundsmarka nasjonalpark er en nasjonalpark beliggende i et særpreget fjellområde i Hedmark og Trøndelag; mellom sjøen Femunden og svenskegrensen.Nasjonalparken ble opprettet i 1971, for å «å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og fjellområde, å bevare landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer, og å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv.» og den dekker et område på 597 km².

Hvor ligger det?

Røros og Engerdal kommuner, Trøndelag og Hedemark fylker.

Hvordan komme hit?

Med buss eller bil fra Røros til Synnervika/Langen turiststasjon. Buss eller bil fra Elverum, Rena eller Koppang – RV 221 til Elgå. Sommerstid er det båtrute over Femunden fra Synnervika, Femundshytta, Jonasvollen, Elgå, Buvika eller Femundsenden.

Kart som dekker området

Turkart Femunden nord og sør (1:50 000) eller digitalt via Norgeskart.no

Verneområder i nærheten

Langtjønna landskapsvernområde
Femundslia landskapsvernområde
Grøvelsjøen naturreservat

Tips

Det er et stort rutenett av merkede stier og med forbindelse til Sverige. Veldig egnet for fjellvandring, kanopadling og sportsfiske.

Nyttige linker

www.roros.no – Destinasjons selskap
www.femundengerdal.no – Turistkontor
www.femund.no – MS Fæmund II
Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka