Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Enige og tro til Dovre faller

Opprettet: Dovrefjell nasjonalpark nasjonalpark ble opprettet i 1974, og dekket kun et areal på 256km2. Dovrefjell-Sunndalsfjella ble opprettet i 2002, og er en utvidelse av den opprinnelige parken. I 2018 ble den utvidet på ny med det tidligere Hjerkinn skytefelt. Med tilhørende naturreservater, landskapsvernområder og biotopvernområder omfatter vernet i alt 4562 km2.

Størrelse: Arealet av verneområdet som ligger i Trøndelag er på 991 km2 – hvor 406 km2 er landskapsvernområder.

Beliggenhet: Sunndal, Nesset, Oppdal, Lesja og Dovre kommuner i fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag og Oppland.

Formål: Formålet er å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne og representative økosystemer og landskap og som er uten tyngre naturinngrep. Formålet er videre å ta vare på:
A: Et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem med det naturlige biologiske mangfoldet, herunder arter, bestander, naturtyper og geologi. Området utgjør et stort og tilnærmet intakt høgfjelløkosystem der arter som villrein, jerv, fjellrev, kongeørn og ravn har en nøkkelrolle.
B: Kalkrike områder med rik fastmark i fjellet, ekstremrike myrer og en unik karplanteflora. C: Elveslettelandskap med kroksjøer, meandrerende elv og åpne sandområder.
D: En viktig del av leveområdet til villreinen i Snøhetta og Knutshø villreinområder.
E: Vakre og egenartede landskap.
F: Store alpine fjellmassiv omkring Snøhetta.
G: Særpregede kvartærgeologiske forekomster.
H: Kulturminner, herunder spor etter fangst og beitebruk. Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen uforstyrret gjennom naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Områdebeskrivelse: Dovrefjell var opprinnelig navnet på fjellområdet som folk måtte forsere på reisen mellom Trøndelag og Gudbrandsdalen. Etter at nasjonalparken ble utvidet i 2002, omfatter den i dag et område med store høydeforskjeller der fjellområdene i øst framstår med rolige former og store vidder, mens man i vest finner spisse topper og dype daler. Klimaet varierer fra vått og varmt i de vestlige dalførene til kjølig og tørt i øst. Dette avspeiler seg også i vegetasjonen. Dalene i vest gir rom for varmekjære arter og granskog opp til bjørkeskogsbeltet som gjerne markerer tregrensa på rundt 1000 meter. Her er imidlertid berggrunnen næringsfattig, noe som begrenser artsmangfoldet. Dette i skarp kontrast til områdene øst i parken (det «opprinnelige Dovre») som har en helt spesiell betydning for botanikere, og som gjerne omtales som et av de rikeste fjellområdene i Nord-Europa når det gjelder fjellflora.

 

 

Fakta

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er en nasjonalpark beliggende i et høyfjellsområde på Dovrefjell og i Sunndalsfjella, der Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal fylker møtes. Parken ble opprettet i 2002 og utvidet i 2018, for å ta vare på et intakt høyfjellsøkosystem, og den dekker et område på 1 830 km²

Hvor ligger det?

Nesset og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal fylke, Oppdal kommune i Trøndelag fylke og Dovre og Lesja kommuner i Oppland fylke.

Hvordan komme hit?

Med tog: Dovrebanen til Dombås, Hjerkinn, Kongsvoll eller Oppdal. Raumabanen til Lesja, Bjorli eller Åndalsnes.
Med buss eller bil: E6 over Dovrefjell; Dombås-Oppdal, E136 Dombås-Åndalsnes, RV660 Åndalsnes-Sunndalsøra og RV70 Sunndalsøra-Oppdal

Fra Hjerkinn går skyttelbuss til Reinheim når hytta er åpen (sommersesong) – veien er stengt for kjørende, og for syklende unntatt 1.6.-15.7.

Kart som dekker området

Turkart Dovrefjell Snøhetta (1:50 000) eller digitalt på Norgeskart sine sider

Verneområder i tilknytning til nasjonalparken

Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern
Knutshø landskapsvernområde
Åmotsdalen landskapsvernområde
Dalsida landskapsvernområde
Eikesdalsvatnet landskapsvernområde
Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde
Jora landskapsvernområde
Fokstugu landskapsvernområde
Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområde
Torbudalen biotopvernområde
Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde
Flåman naturreservat
Bjørndalen naturreservat
Mardalen naturreservat

Tips

Fjellet Snøhetta (2283 – høyeste norske topp utenfor Jotunheimen) er et av høydepunktene i nasjonalparken og gir en flott utsikt. Turen til toppen er godt merket fra Reinheim (skyttelbuss når hytta er åpen).

Dagstur på Moskusstien fra Grønbakken eller Kongsvoll.

Åmotan i Sunndal der fire elver møtes, tre i høye fosser. Mardalsfossen i Eikesdal.

Nyttige linker

www.villrein.no – Besøkssenter villrein
www.dovrefjell.com – nasjonalparkstyresiden
www.dovrevett.no – dovrevettreglene
www.moschusochsenweg.no – moskusstien tysk
www.moskusstien.no – moskusstien
www.muskoxtrail.no – moskusstien ENGELSK
www.snoheimvegen.no – ferdselsregler Snøheimvegen