Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Blåfjella/Skjækerfjella eller Låarte/Skæhkere Nasjonalparker en av de største nasjonalparkene i Norge, med et allsidig landskap fra skogarealer med urskog til høyfjell og steinur.

Lakavatnet, Blåfjella-skjækerfjella nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere er en av Norges største nasjonalparker, og ligger helt inne mot svenskegrensa fra Verdal i sør til Lierne i nord. Sammen med Skjækra LVO og tilstøtende arealer på svensk side utgjør nasjonalparken ett av Nord-Europas største verneområder.

Opprettet:
2004.
Gressåmoen nasjonalpark som ble opprettet i 1970 ble da innlemmet i den nye parken.

Størrelse:
2024 km2 – hvor 96 km2 er landskapsvernområde.

Beliggenhet:
Nasjonalparken dekker arealer i fem kommuner; Verdal, Steinkjer, Snåsa, Grong og Lierne.

Formål:
«Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrå- dalen, Skjæker dalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskaps elementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas. Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.»

Områdebeskrivelse:
Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark dekker et stort og variert fjellområde som varierer fra markante høyfjellsområder til lavereliggende daler, lier og myrområder. Skogsområdene spenner over alt fra tett granskog til lavproduktiv fjellbjørkskog. Parken deles nesten i to ved Grønningen i Snåsa kommune. De høyeste toppene finner du i Blåfjella, nord-øst for skillet. Her strekker flere topper seg over 1200 meter, og Midtiklumpen/Åakerebahke som er nasjonalparkens høyeste fjell, strekker seg 1333 meter over havflaten, en hel meter høyere enn naboen Blåfjellhatten/Leastehke. Den sørlige delen domineres av Skjækerfjella, med Skjækerhattens 1139 moh. som det høyeste punktet. Ser vi området under ett, er det allikevel lavfjellsområdene som dekker det meste av arealet. Mens de oppleves som karrige i nord, blir de betydelig frodigere i sør. Det finnes fire fjellgårder i tilknytning til parken. To av dem er bebodde, og det meste av arealene knyttet til disse er holdt utenfor verneområdene.

Fakta

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark (sørsamiskLåarte-Skæhkere vaarjelimmiedajve) er Norges 4. største nasjonalpark, beliggende i skog- og fjellområdene øst i Trøndelag; inn til svenskegrensen. Parken ble opprettet 17. desember 2004 for å beskytte et karakteristisk fjellandskap med innslag av urskog, og den dekker et område på 1 924 km². Samme dag ble Lierne nasjonalpark opprettet, litt lengre øst.

Hvor ligger det?

Parken ligger i flere kommuner. Grong, Lierne, Snåsa, Steinkjer og Verdal. Se kart.

Hvordan komme hit?
Kart som dekker området

1:50.000-serien: Sørli, Nordli, Snåsa og Skäckerfjällen (se kartbutikken.no) Eller turkart Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker 1:100.000

Fremste særpreg

Blåfjella/Skjækerfjella er et område med mange kulturminner om man tar seg tid til å se. Særlig finner man mange samiske kulturminner, for eksempel boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder.

Friluftsliv

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er få stier i området og ingen merking eller annen tilrettelegging.

Tips

Ikke stol på mobiltelefonen, her er det store områder hvor det ikke er mobildekning. Myggen liker seg godt her så mygg/knottmiddel er lurt i sommersesongen.